Óvoda nevelési program

Nevelési elveink

Nevelési elveink

Nevelési elveinkben, az óvoda berendezésében, képében egység-és egyedi vonások együttesen érvényesülnek. A gyermekek személyiségfejlesztésében figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, különbözőségeket. Az óvodapedagógus mindennapi feladatát a gyermeki szükségletek, az egyéni fejlődés, illetve az életkori sajátosságok határozzák meg. Óvodánk mindennapi életébe beépül a népi, nemzeti kultúrák megismertetése, a hagyományok ápolása, a környezet és a társak iránti pozitív megnyilvánulásának kialakítása. Óvodásaink számára olyan értékeket igyekszünk közvetíteni és elmélyíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak. A nevelés elsődleges céljának tekintjük, hogy minden kisgyermek saját erőforrásainak megfelelően kiteljesítse képességeit. Mindezt gyermekközpontú neveléssel, szeretetteljes, vidám, kiegyensúlyozott, családias légkörben valósítjuk meg, ezzel biztosítva minden gyermek számára az érzelmi biztonságot, elfogadást és a védettséget. A tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával lehetőségünk nyílik a változatos játékot és a sokszínű élményt előtérbe helyezni. A vidámság, meghittség, nyugalom az óvodai életünk kulcsfogalmai közé tartoznak. A program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a szülők partneri együttműködése. A családi nevelést tiszteletben tartva azt segítve végezzük pedagógiai munkánkat. Ezért fontosnak tartjuk a szülők széleskörű tájékoztatását, bevonását az óvodai életbe. Ennek megvalósulását jól szolgálják a nyíltnapok, fogadóórák, szülői értekezletek, illetve a gyermeki ünnepek környékén szervezett játszóházi programok is.

A szülők megismerhetik az óvodai élet mindennapjait, részletes tájékoztatást kaphatnak az óvoda által kínált beszoktatási lehetőségről, programjainkról és az óvodában folyó pedagógiai munkáról. Az óvoda szívesen fogadja a szülők javaslatait, felajánlásait és lehetőség szerint a figyelembe veszi azokat. A gyermekek fő tevékenysége a játék, szorosan összefonódva a tanulással. A kicsik kíváncsisága, cselekvési vágya tapasztalatszerzésre ösztönzi őket és így mindig újabb felfedezéseket tesznek a világban. Fontos, hogy a nevelés a gyermekek érdeklődésére építsen, és felhasználva ötleteiket segítsen azok megvalósításában. A játékban tanulás módszerével az óvoda célja, hogy az ismeretszerzést örömteli, önkéntes tevékenységgé fejlessze.

„ Tevékenységközpontú” helyi nevelési programunk

A 2,5-7 éves gyermekek szociális életképességét a fejlődés alapjaként kezeli. A pedagógiai célok és feladatok középpontjába az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, vagyis a beszédkészség és a társas kapcsolatok kerülnek előtérbe. A mindennapokat a sokszínű tevékenységek, vidámság, meghittség határozzák meg.

Kiemelt céljaink:

A kommunikáció és a gyermekek személyiségének fejlesztése.

Az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

A gyermekközpontúság érvényesítése.

Családdal való együttműködés.

Játékban tanulás.

Nevelési alapelveink:

Elfogadó és gondoskodó bánásmód.

A másság elfogadása és tiszteletben tartása.

A gyermekek egyéni, differenciált, érzelmi, értelmi és testi fejlesztése, képességeik-készségeik kibontakoztatása.

A folyamatos és tartalmas játéktevékenység biztosítása.

Esélyegyenlőség érvényesítése.

A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása

Színvonalas, igényes szolgáltatások nyújtása.

A gyermekek élmény gazdag mindennapjainak biztosítása érdekében számos óvodai és óvodán kívüli programot szervezünk. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezett programjaink részben az évszakokhoz, a népszokásokhoz, néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódnak. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, kirándulásokat. A gyermekek állóképességének, mozgáskoordinációjának fejlesztésére, a nagy és finom mozgások gyakorlására nagy hangsúlyt fektetünk. A Jól felszerelt udvarunk, tornatermünk és programjaink is ezt segítik. Az óvoda mindennapi életébe ágyazva a gyerekeknek módjuk van egyéb tevékenységekben részt venni:

játékos ismerkedés az angol nyelvvel (Helen Doron angol)

néptánc

TSMT torna

úszás                                     l

dramatikus játék

meseterápia

tanköteles korúak egyéni fejlesztése

Óvodánkban gyermekek fejlődését az óvodapedagógusok mellett saját logopédus, pszichológus és mozgásterapeuta is segíti. Az óvónő munkájának segítése mellett, szükség esetén a szülők rendelkezésére is állnak tanácsaikkal, szakértelmükkel. Óvodánk logopédusa heti rendszerességgel foglalkozik a tanköteles korban lévő (5év.-) gyermekekkel, de a korai tanulási zavarok felismerésében és kezelésében is segítséget nyújt. A gyermekeket rendszeresen védőnő is meglátogatja. A fogorvos pedig ellenőrzi fogaik egészségét. Az óvoda minden munkatársa azon munkálkodik, hogy az ide járó gyermekek egyéni képességeikhez mérten, sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel és pozitív megerősítéssel óvodáskor végére képessé váljanak az iskolai életre. Bízunk abban, hogy a SmartKid center óvodájában töltött évek maradandó élményt nyújtanak a gyermekek számára, amely a sikeres iskolai évek termékeny alapjait teremtik meg. A szülők megelégedésére.